Rekrutacja

Pierwszym etapem rekrutacji jest spotkanie i rozmowa, podczas której kandydat powinien umotywować zamiar uczestniczenia w grupie. W rozmowie musi brać minimum udział jeden z członków założycieli grupy i osoba rekomendująca kandydata. Kandydat jest zobowiązany zadeklarować wstępnie wybór odtwarzanej postaci (na początku będą działały dwie sekcje, partyzancka i niemiecka). Wybór postaci weryfikują osoby reprezentujące grupę.
Decyzję o przyjęciu kandydata na staż rekrucki podejmują członkowie założyciele. Po zaakceptowaniu warunków przyjęcia, kandydat jest zobowiązany do aktywnego działania na rzecz grupy i uczestnictwa w jej projektach, w celu osiągnięcia pełnego członkostwa.

Staż rekrucki trwa rok. Dzieli się na dwa okresy (po 6 miesięcy):

- rekrut – osoba zainteresowana rekonstrukcją, nie posiada kompletnego wyposażenia, zajmuje się jego kompletowaniem (na wyposażenie składają się umundurowanie, uzbrojenie + ekwipunek). Osoba o statusie „rekrut” powinna dowieść zaangażowania w działaniu grupy poprzez pomoc w przygotowaniu rekonstrukcji historycznych, w ćwiczeniach.

Pierwszy okres, jest zakończony testem sprawnościowym (w terenie), sprawdzającym orientację w terenie, przygotowanie taktyczne, fizyczne.

- kadet – osoba zainteresowana rekonstrukcją, po zaliczeniu okresu rekruckiego, posiada częściowo skompletowane wyposażenie, bierze udział w imprezach i projektach grupy, w rekonstrukcjach historycznych, ćwiczeniach, pracach eksploracyjnych, w zbieraniu materiałów, relacji, źródeł historycznych.

Drugi okres, jest zakończony testem z wiedzy o wyposażeniu, uzbrojeniu, umundurowaniu formacji odtwarzanych przez grupę oraz występujących na tym terenie, oraz historii regionu z w/w okresu. Po czym dana osoba, zostaje przyjęta w poczet grupy.

*Testy przeprowadzana co pół roku mają głównie na celu scementowanie grupy, poprzez aktywizację wspólnych działań w terenie, wspólnych ćwiczeń, manewrów, wykonywania zadań z zakresy przygotowania taktycznego itp. Osoby niepełnoletnie mogą ubiegać się o przyjęcie do grupy, jedynie po uzyskaniu pisemnej zgody Rodziców/Opiekunów. W takich wypadkach staż rekrucki może zostać wydłużony do czasu pełnoletniości kandydata.

Reset Cookies