Regulamin

Postanowienia ogólne:

 1. Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych - 1 Pułk Strzelców Podhalańskich Armii Krajowej, posiada osobowość prawną .
 2. Członkiem grupy może być każda pełnoletnia osoba przejawiająca zainteresowanie rekonstrukcją tematyki odtwarzanej przez SRH 1 psp AK, co wiąże się z koniecznością bycia członkiem zwyczajnym lub wspierającym Stowarzyszenie. Osoba chcąca przynależeć do grupy, musi mieć rekomendację co najmniej jednego stałego członka grupy.
  W wyjątkowych wypadkach członkiem grupy może zostać osoba niepełnoletnia, jednak musi mieć rekomendację co najmniej dwóch założycieli grupy oraz zgodę Rodziców lub Opiekunów na uczestnictwo w grupie.
 3. Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych – 1 Pułk Strzelców Podhalańskich Armii Krajowej skupia ludzi zajmujących się historyczną głównie oddziałów partyzanckich(polskich, radzieckich), działających w rejonie Beskidu Wyspowego, Beskidu Sądeckiego oraz Gorców, oraz niemieckich jednostek wojskowych i innych.
 4. Stowarzyszenia nie zajmuje się działalnością polityczną, nie propaguje ideologii totalitarnych oraz nie ma charakteru militarnego lub paramilitarnego.
 5. Grupa funkcjonuje poprzez realizację celów i zadań, związanych z propagowaniem historii regionu limanowszczyzny (I i II wojna światowa), ze szczególnym uwzględnieniem działalności oddziałów 1 psp AK na tym terenie oraz innych wydarzeń mieszczących się w/w ramach historycznych.
 6. Stowarzyszenie działa przestrzegając ustanowione prawa w oparciu o statut i regulamin wewnętrzny.

Rekrutacja:

Pierwszym etapem rekrutacji jest spotkanie i rozmowa, podczas której kandydat powinien umotywować zamiar uczestniczenia w grupie. W rozmowie musi brać minimum udział jeden z członków założycieli grupy i osoba rekomendująca kandydata. Kandydat jest zobowiązany zadeklarować wstępnie wybór odtwarzanej postaci (na początku będą działały dwie sekcje, partyzancka i niemiecka). Wybór postaci weryfikują osoby reprezentujące grupę.
Decyzję o przyjęciu kandydata na staż rekrucki podejmują członkowie założyciele. Po zaakceptowaniu warunków przyjęcia, kandydat jest zobowiązany do aktywnego działania na rzecz grupy i uczestnictwa w jej projektach, w celu osiągnięcia pełnego członkostwa.

Staż rekrucki trwa rok. Dzieli się na dwa okresy (po 6 miesięcy):

- rekrut – osoba zainteresowana rekonstrukcją, nie posiada kompletnego wyposażenia, zajmuje się jego kompletowaniem (na wyposażenie składają się umundurowanie, uzbrojenie + ekwipunek). Osoba o statusie „rekrut” powinna dowieść zaangażowania w działaniu grupy poprzez pomoc w przygotowaniu rekonstrukcji historycznych, w ćwiczeniach.

Pierwszy okres, jest zakończony testem sprawnościowym (w terenie), sprawdzającym orientację w terenie, przygotowanie taktyczne, fizyczne.

- kadet – osoba zainteresowana rekonstrukcją, po zaliczeniu okresu rekruckiego, posiada częściowo skompletowane wyposażenie, bierze udział w imprezach i projektach grupy, w rekonstrukcjach historycznych, ćwiczeniach, pracach eksploracyjnych, w zbieraniu materiałów, relacji, źródeł historycznych.

Drugi okres, jest zakończony testem z wiedzy o wyposażeniu, uzbrojeniu, umundurowaniu formacji odtwarzanych przez grupę oraz występujących na tym terenie, oraz historii regionu z w/w okresu. Po czym dana osoba, zostaje przyjęta w poczet grupy.

*Testy przeprowadzana co pół roku mają głównie na celu scementowanie grupy, poprzez aktywizację wspólnych działań w terenie, wspólnych ćwiczeń, manewrów, wykonywania zadań z zakresy przygotowania taktycznego itp. Osoby niepełnoletnie mogą ubiegać się o przyjęcie do grupy, jedynie po uzyskaniu pisemnej zgody Rodziców/Opiekunów. W takich wypadkach staż rekrucki może zostać wydłużony do czasu pełnoletniości kandydata.

Wyposażenie:

 1. W czasie trwania stażu rekruckiego, rekrut zobowiązany jest do skompletowania podstawowego, niezbędnego do działań w grupie, oporządzenia, wyposażenia i umundurowania. Skład podstawowego zestawu ustala grupa, natomiast detale zależą od rekonstruowanej postaci (np. partyzanci polscy [BCh AK, policjanci granatowi, Wojsko Polskie Wrzesień 1939, Wehrmacht 1939 i dalej, żandarmeria niemiecka z okresu okupacji, partyzanci radzieccy i inne).
  Grupa udziela rekrutowi pełnego wsparcia i pomocy merytorycznej w skompletowaniu i zakupach potrzebnych przedmiotów.
 2. W okresie rekruckim, kandydat musi przygotować się merytorycznie do odtwarzania wybranej postaci, poprzez zapoznanie się z informacjami o danej jednostce i jej działaniach. W trakcie tego okresu aktywność i zaangażowanie rekruta podlega ocenie zarządowi grupy. Zarząd grupy może wnioskować o zawieszenie lub wydłużenie okresu rekruckiego na okres dłuższy niż rok, jeśli aktywność/zaangażowanie rekruta w działania grupy zostanie przez niego oceniona jako niewystarczająca.
  Po zakończeniu stażu rekruckiego, rekrut staje się członkiem stałym grupy w stopniu PFC. Ma prawo do uczestniczenia w oficjalnych wystąpieniach i działaniach grupy. Otrzymuje też funkcję w grupie. Ma także prawo wypowiadania się w kwestiach organizacyjnych.

Prawa i obowiązki:

 1. Pełnoprawnym członkiem grupy, może zostać każda osoba, która spełni następujące warunki: należy do Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznych – 1 psp AK, zakończy, roczny okres rekrucki, podczas którego poddana ocenie zostanie postawa i zaangażowanie kandydata.
 2. Do podstawowych zadań i obowiązków członków i rekrutów grupy są: dbanie o dobre imię grupy i Stowarzyszenia, popularyzacja wiedzy z okresu I i II Wojny Światowej, ze szczególnym względnieniem działalności partyzanckiej (1 psp AK) na obszarze limanowszczyzny, Beskidu Wyspowego, Sądeckiego oraz Gorców, popularyzacja wiedzy na temat formacji wojskowych (polskich, niemieckich, radzieckich, brytyjskich itp.) związanych z w/w tematyką rekonstrukcji. Popularyzacja wiedzy na temat wyposażenia, uzbrojenia, wyszkolenia i działań danych jednostek wojskowych, poprzez działalność Stowarzyszenia i grupy, promocja ziemi limanowskiej, powiatu, gmin i miast, przestrzeganie regulaminu mundurowego, bezinteresowność, zaangażowanie i chęć współpracy, inicjowanie pomysłów, projektów i zadań, realizowanych przez grupę, udział w imprezach rekonstrukcyjnych organizowanych przez Stowarzyszenie, oraz tych w których grupa bierze udział, udział w terenowych ćwiczeniach taktycznych organizowanych przez Grupę, oraz w tych, w których Grupa bierze udział, opłacanie składki członkowskiej na rzecz Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznych – 1 Pułk Strzelców Podhalańskich Armii Krajowej w wysokości ustalonej przez to Stowarzyszenie.
 3. Każdy członek grupy jeżeli chce wyjechać indywidualnie na imprezę rekonstrukcyjną, może w niej brać udział pod warunkiem, że jako jednostka nie będzie występował pod szyldem Stowarzyszenia bądź Grupy.
 4. Członkowstwo w grupie można utracić na skutek: naruszenia postanowień statutu Stowarzyszenia, bądź regulaminu Grupy, znalezienia się w Krajowym Rejestrze Karnym, działania na szkodę Stowarzyszenia bądź Grupy, nieopłacenia składki na rzecz Stowarzyszenia.Członek zwyczajny, bądź rekrut może zostać zawieszony w prawach członka, na czas określony lub nieokreślony, jeżeli zaistnieją okoliczności wymieniona w § 2, 3 i 4. Ostateczna decyzja co do uzasadnienia i określania czasu zawieszenia, należy do Zarządu Grupy.
  Każdy członek zwyczajny, bądź rekrut, może złożyć wniosek o dobrowolne wykluczenie z Grupy. Wniosek powinien być przekazany do rak własnych członkom Zarządu Grupy. Decyzję zatwierdza Zarząd Grupy.

Władza i funkcje w grupie:

 1. Władza w Grupie.
  Zarząd (w jego skład wchodzą członkowie założyciele Stowarzyszenia i Grupy). Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia jest najwyższą władzą w Grupie. Zarząd sprawuje władzę przez okres 3 lat, po tym w okresie w ciągu 30 dni musi zostać ogłoszone głosowanie w celu wyłonienia nowego składu zarządu.
  Poszczególne funkcje związane z koordynacją, projektów, planów, pracy w grupach, sekcjach i zadań są wyznaczane cyklicznie na zebraniach Grupy wg. zapotrzebowania. Aktualizacje będą się pojawiać wraz z rozbudowaniem działalności Grupy.
 2. Dowódca Grupy.
  Dowódcę Grupy/koordynatora wybiera Zarząd Grupy na czas trwania danej imprezy, rekonstrukcji, prac eksploracyjnych itp. W Głównej mierze nominacja danej osoby powinna być uzależniona od bardzo dobrej znajomości zagadnienia, z którym związana będzie rekonstruowana impreza.
  Koordynator może zrezygnować ze stanowiska na własny wniosek lub na wniosek większości Zarządu Grupy (ważne uzasadnienie pisemne).

Postanowienia końcowe

Wszelkie zmiany w regulaminie grupy, może wprowadzać zarząd Stowarzyszenia.

Zarząd SRH 1 psp AK.

Reset Cookies